Added unlock support for:

Routers:
Huawei B681
Huawei E5220
Huawei B183

Customized Modems:
Huawei E156B 11.608.05.00.46 Build: Jul 02 2009 11:50:18 (Telcel Mexico)
Huawei E1732 11.126.29.00.356 Build: Jan 15 2013 17:14:11 (Idea India)

Phones:
Huawei ETS6630
Vodafone Neo3000

الروابط تظهر للاعضاء فقط